تسهیلات خدمات


تخفیف-کاشت-مو-سیماطب.jpg

 " تعرفه تسهیلات حمایتی و تشویقی مجموعه توچال"

تعرفه تسهیلات97.jpg

تعرفه تسهیلات97.jpg2.jpg


تعرفه تسهیلات97.jpg3.jpg                                                

(قیمت ها با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد)