تسهیلات خدمات " تعرفه تسهیلات حمایتی و تشویقی مجموعه توچال"

takhfif11.jpg

takhfif2.jpg                                                

*(قیمت ها با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد)

**تسهیلات گروهی،دانش آموزی،دانشجویی به استثناء روزهای پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی است.