تسهیلات خدمات


تخفیف-کاشت-مو-سیماطب.jpg

 " تعرفه تسهیلات حمایتی و تشویقی مجموعه توچال"

تعرفه تسهیلات97.jpg

بازنشستگی.jpg


                                                

*(قیمت ها با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد)

**تسهیلات گروهی،دانش آموزی،دانشجویی به استثناء روزهای پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی است.