آگهی مزایده و مناقصه
آگهی مزایده 

توچال (1).jpg


قابل توجه متقاضیان :

فرصت شرکت در مزایده  تا 10 بهمن ماه و زمان برگزاری جلسه مربوطه 14 بهمن می باشد.