آگهی مزایده و مناقصه
آگهی مزایده و مناقصه 

توچال.jpg

قابل توجه متقاضیان :

فرصت شرکت در مزایده و مناقصه تا 26 دیماه و زمان برگزاری جلسه مربوطه 30 دیماه می باشد.آگهی مناقصه

88520368.jpg 

قابل توجه متقاضیان :

فرصت شرکت در مناقصه تا 29 دیماه و زمان برگزاری جلسه مربوطه 30 دیماه می باشد. ضمنا برای
دریافت فایلها و اطلاعات مربوط به این طرح به دبیرخانه تله کابین توچال مراجعه فرمایید.