منشور اخلاقیمنشور اخلاقیحفظ و حمایت از باورهای دینی مردم

حفظ و ارتقای محیط زیست

پاسخگویی به مراجعین و کارکنان بدور از تکبر و خود بزرگ بینی و حفظ کرامت ایشان

ارتقای سطح اعتماد مراجعین و حفظ آن

تشویق به انجام فعالیت های ورزشی فرهنگی

حمایت از خلاقیت ها و نوآوری و استقبال از طرح

 های سازنده