منشور اخلاقیمنشور اخلاقی
  • حفظ و حمایت از باورهای دینی مردم

  • حفظ و ارتقای محیط زیست


  • ارتقای سطح اعتماد مراجعین و حفظ آن

  • تشویق شهروندان به انجام فعالیت های ورزشی فرهنگی

  • حمایت از خلاقیت ها و نوآوری و استقبال از طرح های سازنده

  • پاسخگویی به مراجعین و کارکنان بدور از تکبر و خود بزرگ بینی و حفظ کرامت ایشان