چشم اندازسرآمد در ارائه خدمات متنوع و معتبر تفریحی و ورزشی

 برای اقشار مختلف جامعه با قابلیت جذب گردشگران خارجی