اعضای هیات مدیره

وحید اسکندری: رئیس هیأت مدیره

مسعود پناهی: مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره

مهدی سوری: عضو هیأت مدیره