اعضای هیات مدیره

مهدی امیرآبادی زاده : ریاست هیأت مدیره

صادق پژمان : عضو هیأت مدیره

مهندس سیدحسن میریحیایی : مدیر عامل و عضو هیأت مدیره