مزایده و مناقصه
مزایده بهره برداری ازخدمات توچال
تا تاریخ 5اسفندماه آخرین روز شرکت در این مزایده خواهد بود


توچال(6).jpgمزایده.jpg