مزایده و مناقصه
تاریخ تحویل پاکات تا پایان ساعت اداری ،تاریخ 21 مردادماه است.

مرداد97مزایده.jpg
مزایده.jpg