"خبر فـــــــــــــــــوری"

با توجه به استقبال کم نظیر و احترام به درخواست مراجعین تا آخر مردادماه...

تلاشی دیگر،در مجموعه بزرگ تفریحی ورزشی توچال...

مجوز بهره برداری از تجهیزات خط تله کابین توچال...


قیمت بلیت ها
رديف مسير جهت ایام هفته بهاء بليط (ريال) محل فروش
مبدا مقصد
1 1 2
رفت یا برگشت

لطفا به ساعات کار تله کابین مراجعه فرمائید.

100/000
ایستگاه 1 یا 2
2
2
5
رفت یا برگشت100/000
ایستگاه 2 یا 5
3
1
5
رفت یا برگشت
130/000
ایستگاه 1 یا 5
4 5 7 رفت یا برگشت 100/000
ايستگاه 5یا7
***
******
****
*******

******
5 1 2 رفت و برگشت 150/000
ايستگاه 1
6
1
5
رفت و برگشت250/000
ايستگاه 1
7
5
7
رفت و برگشت200/000
ایستگاه 5 یا 7


8


1


7

رفت و برگشت
300/000

ايستگاه 1
**واحدفروش:22173442